Brochure voor de Europese parlementsverkiezingen.
Geschreven door Europese WILPFsecties en in Zweden in het engels gepubliceerd.
Nu door onze afdeling vertaald om het samen met Vrouwen voor Vrede in te zetten in de politieke debatten in Nederland.

Te bestellen bij het secretariaat van Vrouwen voor Vrede
Download hier als pdf

Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)
is een internationale niet gouvernementele organisatie (ngo) met nationale
afdelingen in alle continenten. Het internationale secretariaat is
in Geneve gevestigd. De vestiging in New York is op het werk van de
Verenigde Naties gericht.
Sinds de oprichting in 1915 brengt WILPF vrouwen bij elkaar die samenwerken
aan het tot stand komen van vrede met niet gewelddadige
middelen en die streven naar politieke, economische en sociale rechten
voor allen. WILPF brengt kritische zaken in de internationale aandacht.
Zij stelt eigentijdse wereldwijde problemen aan de orde met aanbevelingen
voor beleid op alle niveaus van besluitvorming. Zij dringt aan op een
kritische en samenhangende agenda die menselijke veiligheid nastreeft:
economische en sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, duurzaamheid
en vrede, in het allesomvattende perspectief van vrouwen.

De Vereniging Vrouwen voor Vrede
streeft naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving,
waarin de rechten van de mens-zoals verwoord in de Universele
Verklaring -worden nageleefd en waarin welvaart en welzijn rechtvaardig
zijn verdeeld, met eerbied voor natuur en milieu en conflicten
geweldloos worden opgelost. Dit doel betekent dat de vereniging vrouwen
bemoedigt om zich geweldloos in te zetten voor een vredescultuur
in verbondenheid met al wat leeft en dat de vereniging fungeert als een
aanspreekpunt in de (multiculturele) vredesbeweging en voor vrouwengroepen.

Deze publicatie is op te vragen bij
info@wilpf.nl

vrouwenvoorvrede@antenna.nl