Vrouwen en Vrede bundel geïllustreerde artikelen over de rol van vrouwen in de vredesbeweging

http://www.wilpfinternational.org
Women's International League for Peace and Freedom(WILPF)

Wilpf nederland:http://www.wilpf.nl

http://www.vrouwenenduurzamevrede.nl/

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (Platform VDV) is opgericht door Nederlandse vrouwen- en vredesorganisaties naar aanleiding van de viering van 10 jaar actie na de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1995 in Beijing.

Na deze conferentie kwam een wereldwijde lobby van vrouwenorganisaties op gang die in 2000 resulteerde in de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

In deze resolutie wordt de belangrijke rol van vrouwen bij het voorkomen van gewelddadige conflicten, bij conflictoplossing en vredesopbouw erkend. Overheden worden in resolutie 1325 opgeroepen meer rekening te houden met de kennis en ervaring van vrouwen bij het werken aan vrede en veiligheid. Vrouwen moeten worden betrokken bij vredesonderhandelingen.

Het Platform VDV wil er voor zorgen dat resolutie 1325 in Nederland wordt uitgevoerd.

  http://vrouweninhetzwart.nl
wakes in Amsterdam door Vrouwen in het Zwart tegen de bezetting van Israel in Palestina

http://www.eajg.nl/

Een nader Joods geluid: Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat Israël.

  http://www.vvib.nl/index.html

Stichting Vrouwen Vredesinitiatieven In Beeld (VVIB). Vredesprojecten die door vrouwen worden opgezet en uitgevoerd, brengen wij, via bewegend beeldmateriaal, onder de aandacht bij een groter publiek.

 http://www.upact.nl/
Euro's voor Vrede heet nu Upact en is een landelijke stichting die mensen, overheden en bedrijven wil bewegen middelen aan vrede besteden en niet aan geweld.Upact zet zich in voor duurzame vrede. Zij informeren burgers op een frisse en prikkelende manier over de oorzaken van conflicten. Ze inspireren hen om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen.

http://www.nvmp.org/

De NVMP is een sinds 1969 bestaande vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken. De afkorting NVMP staat voor: Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. Polemologie is de wetenschap, die zich bezighoudt met het ontstaan en het voorkomen van oorlog (polemos=oorlog).

www.nahid.nl
De stichting Nahid pleit en zet zich in voor een Vrouwenhuis in Kabul.

http://www.geweldloosactief.nl
STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID (SVAG)

http://www.peacebrigades.nl/
PBI vrijwilligers escorterenstrijders voor mensenrechten in diverse landen.

http://www.ikvpaxchristi.nl/

http://www.vredesweek.nl

. http://www.omslag.nl/
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

http://vredessite.nl/
Platform voor mensen en organisaties uit de vredesbeweging.

http://www.vredeseducatie.nl/
Vrede maken is te leren.
www.unitedcivilians.nl
United Civilians for Peace zendt mensen uit naar Israelische en bezette Palestijnse gebieden voor onderzoek naar mensenrechtenschendingen
http://www.vredescultuur.nl/
Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid (Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld).

http://www.vredesmuseum.nl/
Virtueel museum voor vrede en geweldloosheid met rondreizende tentoonstellingen.


http://www.ddh.nl/org/
PAIS is een aktieve vereniging, (ontstaan door fusie van vereniging 't Kan Anders en de aktiegroep Van Zwaarden naar Ploegscharen).

http://www.antenna.nl/
Antenna: nederlandse vertegenwoordiging van de Association for Progressive Communications (APC).


Aletta en E-Quality zijn gefuseerd en heet nu Atria

http://www.atria-kennisinstituut.nl/atria/nl
Overzicht van actuele informatie over alles wat met de positie van vrouwen te maken heeft.

 

http://wapentuig.org
Antimilitaristische Actiegroep in Amsterdam

http://www.amnesty.nl

http://www.stopdebezetting.nl/
Handtekeningenactie tegen de bezetting van Israel in de Palestijnse gebieden

http://www.sivmo.nl
SIVMO informeert het Nederlandse publiek over activiteiten van vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties en politieke situatie in Israel/Palestina.
http://mensenrechten.pagina.nl/
startpagina met links naar organisaties die zich bezig houden met mensenrechten en vredebevordering.
http://www.tvgeweld.nl
Werkgroep wil overheid en omroepwereld overtuigen van het belang van minder op geweld gebaseerd programma-aanbod.

http://www.musicianswithoutborders.nl/
Musicians without Borders - internationaal netwerk van muzikanten die muziek inzetten voor een vreedzame samenleving.

http://www.neag.nl
NEAG, Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld: actief netwerk van deskundigen, mediators en trainers.

www.womenpeacemakersprogram.org

Women Peacemakers Program met trainingen voor vrede en netwerk initiatieven.

  www.palestinelink.eu  Een samenwerking van betrokken Nederlanders – met Palestijnse wortels - die opkomt voor de Palestijnse nationale- en mensenrechten

www.stopwapenhandel.org
de site van de Campagne tegen Wapenhandel

http://www.antimilitarisme.org

http://www.kindsoldaten.nl
Platform met informatie over kindsoldaten

 
http://www.avaaz.org/

Avaaz.org is een virtuele gemeenschap van wereldburgers die hun mening geven over de belangrijkste problemen waarmee de wereld vandaag te maken heeft. Het doel van Avaaz.org is om invloed uit te oefenen op internationale beslissingen met de inzichten en waarden van de wereldbevolking. Avaaz.org leden ijveren voor de wereldvrede, rechtvaardigheid en globalisering met menselijke waarden.

 

Women Inc

WOMEN Inc. is een platform voor vrouwen die voor verandering staan; vrouwen met lef, die inspireren omdat ze grenzen verleggen en risico's nemen. WOMEN Inc. gaat daarbij dwars door leeftijden, culturen en disciplines heen en biedt fun en verdieping, inhoud en cultuur. Het doel van WOMEN Inc. is om vrouwen uit verschillende werelden met elkaar in contact te brengen. Want WOMEN Inc. wil een nieuwe en actuele invulling geven aan het begrip vrouwenbeweging! Dat deden ze in 2005 door op een grootschalig podium als de Beurs de innovatieve kracht van vrouwen te tonen. Vanaf oktober 2006 doen ze dat door het organiseren van kleinschalige bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger.

www.vrouwenstaansterker.nl
De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO zet zich onder meer in voor democratisering, vrede en rechtvaardigheid. Ze doet dat bijvoorbeeld in conflictgebieden en landen waar net begonnen is met wederopbouw.
In haar ontwikkelingsprogramma's besteedt ICCO steevast aandacht aan de betere positie van vrouwen. Ook als die programma's daar niet in de eerste plaats om draaien. Met de campagne Vrouwen Staan Sterker concentreert zij zich uitsluitend op positie van vrouwen in (post)conflict landen.
ICCO wil in deze campagne Nederlanders bekend maken met VN resolutie 1325.

 

Mayors for Peace(engels)   

  www.nvmp.org/burgemeesters_voor_vrede.htm

De burgemeester van Hiroshima, Akiba, is een campagne begonnen met als doel zoveel mogelijk burgemeesters naar New York te brengen om de afspraken over wereldwijde kernontwapening in het NPV te benadrukken. De Mayors for Peace willen deze afspraken vastleggen met de zogenaamde '2020 vision campagne' waarin een vastomlijnd tijdpad de eliminatie van kernwapens garandeert.

  http://www.imow.org/wpp/index

 

http://www.codepink4peace.org/

 

http://www.housmans.info Engelse databank vredesorganisaties

 

http://www.cwgl.rutgers.edu/ The Center for Women’s Global Leadership (CWGL) envisions a world in which all people are equal and gender equality is systemically realized by the achievement of human rights for all. CWGL strengthens and facilitates women’s leadership for human rights and social justice worldwide.

If you have shared photos recently, or would like to see photos shared by other 16 Days Campaign participants, please visit the Flickr page: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign/.

    http://noelhuis.nl/  Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten.

   www.vredestapijt.org