Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

1. Opening

Tiny Hannink heet iedereen welkom en opent de vergadering. Zij memoreert dat we vorig jaar nog vol verwachting van nieuwe plannen waren maar dat nu duidelijk is dat de mogelijkheden van de vereniging beperkt zijn. Vorig jaar was Janne er ook nog bij, vorige zomer kreeg zij in het bijzijn van velen van ons een lintje, hierin had zij toegestemd omdat het voor publiciteit voor de vredesbeweging kon zorgen en dat deed het.
Het was een fijne middag met elkaar. Niet veel later is zij ons ontvallen.

We staan nu op een punt dat we gaan kijken wat we kunnen behouden en hoe we met elkaar kunnen afsluiten. Een aansluiting bij Vrouwen Duurzame Vrede zou een meerwaarde kunnen betekenen. Want zonder een volwaardig bestuur zoals nu kunnen we niet verder. Maar het zaadje is geplant, de vredesroep gaat verder. Jongeren gaan verder. Iedereen veel wijsheid voor vandaag.

2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2015
Er wordt gevraagd of het verslag ook gemaild kan worden aan de leden die afgemeld hebben. Blz.2- n.a.l.v. punt over de ICAN; Krista van Velzen, werkzaan bij PAX, is heel actief in de ICAN. Joke krijgt regelmatig berichten van PAX over de ICAN. Zij vertelt dat een aantal grote landen (Brazilië, India, Australië) recent afspraken hebben gemaakt over de ban op het verspreiden van kernwapens. Dat is hoopgevend nieuws. Helaas boycotten kernwapenmogendheden deze gesprekken. Het is mogelijk om je via PAX regelmatig te laten informeren over de vorderingen van ICAN.

3. Goedkeuring van de jaarstukken Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met complimenten voor het werk aan het bestuur.

Jaarrekening 2015, Balans en de begroting 2016
De jaarrekening is goedgekeurd door de kascommissie.

Vereffeningscommissie, deze krijgt het mandaat van de Algemene Ledenvergadering om alle formele zaken van de vereniging per 31-12-2016 af te sluiten.
Foekje Thoomes en Ida Wassenaar bieden zich aan. Froukje wordt hartelijk bedankt voor al haar werk.

4. Voorstel van het bestuur, gelegenheid om vragen te stellen, daarna discussie in kleine groepen.
Financieel sluit de vereniging haar boeken op 31-12-2016.

We gaan uiteen in drie groepen om over de voorstellen te praten.
Emmie Mesdag 17-3-2016

Verslag middag ALV 12 maart 2016

De uitkomsten van de discussie in drie groepen zijn:
Groep 3: - Vrouwen en Duurzame Vrede pas aanspreken als het een vereniging is. -
Conclusie is dat VrvVr terug gaat naar de beginsituatie, namelijk een Beweging van plaatselijke groepen, zonder een landelijk aanspreekpunt. -
Als Nieuwsbrief door VDV wordt overgenomen, dan VrvVr eigen katern geven.
Er moeten van VDV wel twee vrouwen in de redactie afgevaardigd worden. -
Wat kan VDV aan Nederlandse ondersteuning geven? Ze zijn nu grotendeels internationaal. -
Streven naar 1 juli als einddatum.
- Emmie graag als steun voor het eindfeest vragen.
- Als er geen redactionele steun komt van VDV, dan met Nieuwsbrief stoppen per eind december 2016, mede omdat er tot dan betaald wordt door de abonnees.
- Afscheidsbijeenkomst op 29 oktober (toen was er de landelijke demonstratie in Amsterdam).
Voorstel om dit bij Atria in Amsterdam te doen. WEL-dadig heeft wel ondersteuning nodig.
- Geen aparte Nieuwsbrief als afscheid, eventueel extra brief mee sturen.
- Saldo verdelen over Nahid en kleine vluchtelingenorganisaties.

Groep 2:
- Als Nieuwsbrief naar VDV overgaat, geld reserveren voor eerste twee nummers in 2017.
- Van te voren de vrouwen van VDV in Nieuwsbrief presenteren.
- Landelijke afsluiting.
- Bij Wikipedia de historie opnemen (er staat nu ook al wat op).
- Opheffen niet stilzwijgend doen, maar op landelijk niveau bekend maken.
- Stoppen per 1 oktober.
- VDV kan zich ook presenteren tijdens de afscheidsbijeenkomst.

Groep 1:
- Afsluiting 1 oktober om tijd te nemen en omdat VDV nog geen vereniging is.
- 29 oktober een feestelijk en inspirerend afscheid.
- Extra dik en mooi nummer van de Nieuwsbrief in oktober met historie en interviews samen met IJmond. Hierin tevens uitleg over plannen met VDV.

Joke heeft 11 punten (zie hieronder) op het bord geschreven.
Hierover volgt nog een korte discussie.
- Wat zien de vrouwen voor de toekomst?
- Eenmalige redactie voor het oktobernummer van de Nieuwsbrief, een soort herinneringsboekje met meer pagina's en in grotere oplage.
- Afsluitende dag al in eerstvolgende Nieuwsbrief aankondigen en tevens per mail.
- De nu aanwezige vrouwen mogen stemmen. In de reacties per mail is niet echt een voorkeur voor datum van stoppen genoemd.
- Het archief kan naar Atria, ligt nu ook al veel van VrvVr. Nog genoemd wordt het Instituut voor Sociale Geschiedenis.
- Afsluiting in Amersfoort, omdat VrvVr landelijk hier gevestigd is geweest.
- Met VDV goed afspreken wat de rol van VrvVr wordt in de Nieuwsbrief. Vullen we elkaar aan, wordt Nieuwsbrief niet alleen internationaal?
- Redactiestatuut maken. Er moeten zeker vrouwen van VDV bij.
- Emmie heeft voorkeur voor stoppen per 1 juli, omdat ze er dan hard tegenaan kan om e.e.a. af te werken en kan/wil dan in oktober nog helpen met afsluitingsbijeenkomst.
Er wordt gestemd: 11 voor stoppen per 1 juli, 11 voor 1 oktober, twee onthoudingen. Bestuur gaat hierover beslissing nemen.
- Als per 1 juli wordt gestopt, moet er in begroting nog wat extra voor daarna worden opgenomen.
- Kan er genoeg publiciteit gegeven worden als we stoppen per 1 juli?
- De afscheidsbijeenkomst wordt voorbereid door: WEL-dadig m.m.v. Emmie, Mans, Francis en Annie.
- Bestuur wil graag voor de PR een adviseur inhuren.
- Als Goede doelen worden genoemd: Nahid, Jeanette Noëlhuis, en Harriet Tubman Huis (hierover zal Foekje nog nadere informatie sturen).
- Men kan ook overwegen om ideeën over bestemming saldo in te sturen en hieruit te kiezen.
- Joke wil bestemming afhankelijk stellen van het bedrag dat over blijft.
- Als bewaarder van de spullen biedt Emmie zich aan, Tineke als reserve.
De financiële stukken blijven bij Froukje. Rondvraag
- Het Bestuur wordt hartelijk bedankt voor het vele en goede werk dat zij hebben gedaan.
- Combinatie website VDV en VrvVr wordt moeilijk.
- Organisaties die geld krijgen uitnodigen voor 29 oktober is niet zo praktisch.
- VDV gaat alleen Nieuwsbrief overnemen, vrouwen kunnen individueel lid worden. Hoe meer dit doen, hoe groter de kans dat de Nieuwsbrief ook financieel gezond blijft.